บุคลากรฝ่ายบริหาร


นายโกเมศ หอยมุกข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา


นายวินัย  ศรีจันทึก
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล


นายวชิรวรรธน์  วัฒนสันติพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาทิพย์  ถือความสัตย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
นายศักดิ์ดา  คำโส
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ


นายสมเกียรติ์  เหลียวประภากุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นายจิตรกร  เด่นกลาง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวบุญไพร  หมู่ทองหลาง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ


นายสมศักดิ์  แทนกระโทก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

Comments