บุครลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสุรวุฒิ ซอกรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการ
นายประสิทธิ์ ภูมิทน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา ศรีจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ แทนกระโทก
ครูชำนาญการ

นายชีวิน เอื้อมเก็บ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทักษิณา บรรดาศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริรัตน์ เมี้ยนจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรัญญา พะนุมรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุทัย วงณรา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว
ครู
นายวินัย หนุนกระโทก
ครู
นายมนัส วรสีหะ
ครูผู้ช่วย
นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี
ครูผู้ช่วย
นางปาริทัศน์ นิลยอง
ครู
Comments