บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายฉัตรชัย เพ็งพาส
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการ
นางวาสนา กุนอก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาทิพย์ ถือความสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธณัฐตา ราษฏร์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกุสุมา กุนหนองแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฐพล คล้ายแจ้ง
ครูชำนาญการ
นางอรัญญา อะทอยรัมย์
ครูชำนาญการ
นางสาวอัญญาลักษณ์ ทินกระโทก
ครูชำนาญการ
นายสถิต ถูระพี
ครูชำนาญการ
นางสาวพิศมัย ศรีภูธร
ครู
นายเชษฐ์ รักกลาง
ครู
นางเพ็ญนภา ทัดมาลา
ครู


Comments