บุคลากร กลุ่มสนับสนุนการสอน


นางจรินทร์ ภิรมย์กิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการสอน


นางสาวสรัญญา  ยางนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิศณี  ชนะวงศ์
ครู


Comments