งานประกันคุณภาพ

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558


คู่มือดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน
                คู่มือประเมินคุณภาพด้านผู้เรียน

                ไฟล์ Excel คำนวณมาตรฐานด้านผู้เรียน

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงานของครูหรือผู้เกี่ยวข้อง


Comments