บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรูู้ภาษาต่างประเทศ
นายภิรมย์ สุปัญญเดชา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางถิรดา ชวนขุนทด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจรัสศรี ฐานิวัฒนานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิภา คูณขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัศนี ญาตินิยม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางฐิติรัชช กิจโรจน์สกุล
ครูชำนาญการ
นางสาวมนภรณ์ ลีลาน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฐเสฐ โคตรบรรเทา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวดัชนัย์ ถ้ำกระโทก
ครูชำนาญการ
นางสาวอุไรวรรณ ผันลา
ครูชำนาญการ
นางสาวพรทิพย์ สุขเจริญ
ครูชำนาญการ
นางสาวนิภาพร คุ้มกลาง
ครู
นางสาวอรพินท์ พูนผล
ครู
Miss Jessel Coderes Valladores
ครูอัตราจ้าง
Miss Zhu Qiug Li
ครูอัตราจ้าง
Mr.Peter Fru Tawah
ครูอัตราจ้าง
Mr.Ferdinand Oroyan
ครูอัตราจ้าง
Miss Chen Ming Zhu
ครูอัตราจ้าง
นางสาวบงกช นวลใส
ครูอัตราจ้าง
นางสาวกัญญา ค้าขาย
ครูอัตราจ้างComments