บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวปราณี พิศุทธิสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิภาวรรณ ภูมิทน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบุญมี มณีวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพียรพร ทองภูบาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวรรณวไล จันทาบ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัศนี ฆารเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธนวรรณ จุโฑปะมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางน้องนุช บุญจันทร์
ครู
นางสาวดวงพร ทิศกระโทก
ครู
นายชัยเชฏฐ์ ปานพรมมา
พนักงานราชการ
นางสาวมนัสธิยา บรรดาศักดิ์
พนักงานราชการ
นางสาวสุเพ็ญพร บุตรดีขันธ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวยศวดี เนินกระโทก 
ครูอัตราจ้าง
Comments