เผยแพร่ผลงาน แบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

เผยแพร่ผลงาน ครูเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว

โพสต์9 ก.พ. 2560 22:00โดยwinai nunkratok

เผยแพร่ผลงาน
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
ครูเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
โรงเรียนจักราชวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

เผยแพร่ผลงาน บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ครูศรีนวล เช่นพิมาย

โพสต์11 ต.ค. 2559 20:39โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2559 20:40 ]

เผยแพร่ผลงาน บทเรียนสำเร็จรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
ครูศรีนวล  เช่นพิมาย
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำชาญการพิเศษ
โรเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
เผยแพร่ผลงานชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างการของเรา ครูศรีนวล เช่นพิมาย

โพสต์11 ต.ค. 2559 20:29โดยwinai nunkratok

เผยแพร่ผลงานชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ร่างการของเรา
วิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูศรีนวล  เช่นพิมาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ครูศรีนวล เช่นพิมาย

โพสต์11 ต.ค. 2559 20:14โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2559 20:20 ]

เผยแพร่ผลงาน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ชุดที่ 1 เรื่อง ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
ครูศรีนวล เช่นพิมายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางอรัญญา อะทอยรัมย์

โพสต์22 ก.ย. 2559 23:10โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2559 23:18 ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอรัญญา อะทอยรัมย์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
" ความหมายของเลขยกกำลัง"
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวพรทิพย์ สุขเจริญ

โพสต์3 ก.ค. 2559 23:32โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2559 23:47 ]

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวพรทิพย์  สุขเจริญ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
" แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ"
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชุด Think Around Us
เล่มที่ 1 เรื่อง Clothes


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางจันนิกา ถองกระโทก

โพสต์27 พ.ค. 2559 07:38โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2559 23:41 ]

แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รหัสวิชา อ 23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง All about us เล่มที่ 2 Food and tastes
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูนภาพร ชัญญาสวัสดิ์

โพสต์25 พ.ค. 2559 08:09โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2559 08:59 ]

การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เรื่อง การวาดเส้น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูนภาพร  ชัญญาสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนจักราชวิทยา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31


บทคัดย่อ


ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
เผยแพร่บทคัดย่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาระบบการเงินและตรวจสอบภายในโรงเรียนจักราชวิทยา

โพสต์23 มี.ค. 2559 19:36โดยtunyapisit Onsri

เผยแพร่ผลงาน คศ. 3  ของนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง 

ยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี Google Apps for Education

โพสต์3 พ.ย. 2558 23:29โดยwinai nunkratok   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2558 23:34 ]

            

                    กูเกิล หนุนยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี "Google Apps for Education" รับมืออุปสรรคจากภัยพิบัติและเหตุไม่คาดฝัน 
พร้อมเสริมความรู้หลากหลายด้าน ผ่านช่องทางไฮเทค…

จากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในอดีต ทำให้บทบาทของเทคโนโลยีทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการใช้เทคโนโลยี แต่ภาคการศึกษาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเช่นกัน โดยโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ก็ถือเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเมื่อครั้งเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 ส่งผลให้ทั้งนักเรียนและครูไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ตามปกติ... แต่พวกเขาใช้ระบบการเรียนการสอนแบบเสมือนจริง จากบัญชีกูเกิลของแต่ละคน ผ่านแฮงเอาต์และไดรฟ์เพื่อแบ่งปันเอกสารตำราเรียนกัน ซึ่งในปี 2555 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้นำ Google Apps เพื่อการศึกษามาใช้กับทุกคนทั้งโรงเรียน

วิดีโอ YouTube

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพฯ ถือเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ใช้ Google Apps เพื่อนการศึกษาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยล่าสุด มีสถาบันการศึกษากว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ที่ใช้ Google Apps เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้และช่องทางการสื่อสารที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งนอกจากการใช้แอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์ของครูและนักเรียนที่ยังไม่พอเพียงในปัจจุบัน ก็ยังจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง รวมถึงการสนับสนุนและฝึกอบรมรองรับในการใช้งานอีกด้วย โดย กูเกิล ประเทศไทย ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้พวกเขามีโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิตอล รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการให้คำปรึกษา การฝึกอบรมครูอาจารย์เพื่อนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำแนวทางร่วมกันกับกระทรวงฯ เพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษาในประเทศไทยให้มีความพร้อมกับระบบคลาวด์

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนไปสู่เครื่องมือการเรียนรู้แบบคลาวด์ จะช่วยสถาบันการศึกษาสามารถประหยัดงบประมาณและรักษาสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ถึงปีละ 3,200,000 บาท จากค่าดูแลเซิร์ฟเวอร์และการพิมพ์เอกสารต่างๆ หลังจากย้ายการทำงานจากระบบเซิร์ฟเวอร์มาเป็น Gmail และ Google ไดรฟ์ ในขณะที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำ Google Form มาใช้ซึ่งช่วยให้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาได้ในทันทีแทนที่จะต้องแจกกระดาษแบบสอบถามหลายร้อยแผ่นเพื่อให้นักศึกษากรอกข้อมูลส่งกลับมา

นายสมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทในการยกระดับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ และฝึกทักษะเด็กๆ ให้มีความพร้อมในการแข่งขัน กระทรวงศึกษาธิการรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กูเกิลได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยให้ ครู อาจารย์ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการข้อมูลการเรียนการสอนได้ดีขึ้น รวมถึงสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนไทย ให้มีทักษะพร้อมสำหรับการเข้าสู่ AEC และศตวรรษที่ 21

นายอาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันการศึกษามีอายุยาวนานมากกว่า 100 ปี ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องพัฒนาทักษะของนักศึกษาหลายด้าน ซึ่งถ้ามองเทรนด์เทคโนโลยีสำหรับ Higher education ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา คงหนีไม่พ้นเรื่องของโมบิลิตี้และคลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยการเข้าร่วมโครงการ Google Apps for Education ในปีที่ผ่านมา ถือว่าสอดคล้องกับเทรนด์การศึกษาที่เน้นเรื่องโมบิลิตี้และคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้อาจารย์และนักศึกษา ให้มีความง่ายและคล่องตัวมากขึ้น ทั้ง Google Drive , Gmail , Google Calendar , Google+ รวมถึงการสร้าง Large classroom interaction ผ่าน Google Form ซึ่งเหมาะสมกับชั้นเรียนขนาดใหญ่ 200-300 คน ซึ่งหากมีการใช้เครื่องมือ เช่น QR code และสมาร์ทโฟนก็จะทำให้นักศึกษาที่อยู่หลังห้องสามารถร่วมกิจกรรมได้สะดวกขึ้น ขณะเดียวกัน ในส่วนของงานบริหารก็มีการนำเครื่องมือของกูเกิล ไปใช้ในการประชุมระดับกรรมการมหาวิทยาลัย โดยจะทำไฟล์เอกสารแบบ Paperlessผ่าน Google Drive และหันมาใช้การประชุมผ่านทาง Google Hangouts เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านการเดินทาง

นายสุรพงษ์ งามสม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพฯ กล่าวว่า ทางโรงเรียนฯ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในวิชาต่างๆ ยกเว้นวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนเริ่มใช้ Google Apps for Education กับการเรียนการสอนอย่างจริงจังในปี 2555 โดยให้นักเรียน อาจารย์ และบุคลากรใช้อีเมล์ของกูเกิลภายใต้โดเมนของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้ครูทุกคนมีเว็บไซต์การเรียนการสอนเป็นของตนเอง โดยสร้างจาก Google Site ซึ่งได้ประโยชน์ 2 ส่วน ได้แก่ ให้ครูเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ให้กับการศึกษาไทย และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ไม่เฉพาะแต่ในห้องเรียน และมีการใส่สื่อภายนอก เช่น YouTube เป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ปัจจุบันทางโรงเรียนฯ มีนักเรียน 2,965 คน มีครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 140 คน ทั้งนี้ โรงเรียนสังกัด สพม.39 มีการจัดระบบการใช้ Google Apps for Education ในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี, โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า อุตรดิตถ์, โรงเรียนจ่านกร้อง, โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เพื่อประสานงานระหว่างครูกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษากับการทำงานระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ทำให้ได้ผลสำเร็จ คือ นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการทำงานที่คล่องตัวยิ่งขึ้นจากการทำงานร่วมกัน และยังได้รับฟังความคิดเห็นทั้งจากครูที่ปรึกษารวมถึงเพื่อน ซึ่งทักษะที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เพียงงานด้านวิชาการ แต่เป็นทางด้าน EQ ทั้งยังเป็นการรับฟังความคิดเห็นระหว่างกันและเป็นการพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์” (Emotional Intelligence) ซึ่งเด็กอาจจะไม่ได้มีโอกาสในเรียนรู้ หากเป็นลักษณะการเรียนหรือการทำงานแบบเก่าที่เน้นการทำงานคนเดียว

นางสาวเสาวนีย์ จำเริญวงศ์ อาจารย์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้โรงเรียนมีการเรียนการสอนที่นักเรียนต้องรอเรียนเฉพาะวันที่มีคาบเรียน แต่ปัจจุบันสามารถศึกษาก่อนและหลังเข้าเรียนได้ ซึ่งเนื้อหาที่นำมาสอนส่วนใหญ่จะมาจากเว็บไซต์การเรียนที่ครูแต่ละท่านสร้างไว้ โดยจะมีทั้งจากสื่อที่ครูสร้างเอง และสื่อจากภายนอก เช่น YouTube โดยหลังจากเริ่มใช้ Google Apps for Education ในปี 2556 จากการสร้างบทเรียนบน Google Site และทำงานผ่านทาง Google Drive พบว่าทำให้เด็กมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนและอาจารย์ ทำงานเสร็จเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถรับรู้ได้เร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นสิ่งที่เด็กสนใจอยู่แล้ว ในส่วนของครูก็สามารถตรวจงานได้เร็วขึ้น สามารถให้คอมเมนต์เด็กนักเรียนได้ทันที ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ครูก็สามารถประหยัดเวลา จัดระเบียบการเรียนการสอน และปรับปรุงการสื่อสารกับนักเรียนได้ดีขึ้นกว่าเดิม.

1-10 of 10