เผยแพร่ผลงาน ครูเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว

โพสต์9 ก.พ. 2560 22:00โดยwinai nunkratok
เผยแพร่ผลงาน
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML
ครูเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
โรงเรียนจักราชวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
Comments