รวมเว็บลิงค์สถาบันการศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.chula.ac.th

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.kku.ac.th
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.cmu.ac.th
    มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th
    มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th
    มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.msu.ac.th
    มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.mju.ac.th
     มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.ru.ac.th
     มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.su.ac.th
     มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ http://www.swu.ac.th
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://www.nida.ac.th
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://www.kmitnb.ac.th
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://www.kmitl.ac.th
สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่เป็นส่วนราชการ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th
    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.wu.ac.th
    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง http://www.mfu.ac.th

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th
    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th
    มหาวิทยาลัยเกริก http://www.krirk.ac.th
    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th
    มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th
    มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น http://www.stjohn.ac.th
    มหาวิทยาลัยณิวัฒนา http://www.nivadhana.ac.th
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร http://www.mut.ac.th
    มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
    มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล http://www.vu-korat.ac.th
    มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย http://www.asianust.ac.th
    มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th
    มหาวิทยาลัยสยาม http://www.siamu.ac.th
    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://www.utcc.ac.th
    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://www.hcu.ac.th
    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ http://www.au.ac.th
    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย http://www.eau.ac.th
    มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ http://www.sau.ac.th
    มหาวิทยาลัยคริสเตียน http://www.christian.ac.th
    วิทยาลัยดุสิตธานี http://www.dtc.ac.th
    วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ http://www.saintlouis.or.th
    วิทยาลัยภาคกลาง http://www.pkc.ac.th
    วิทยาลัยมิชชั่น http://www.missioncollege.edu
    วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่ http://www.hcc.ac.th
    วิทยาลัยโยนก http://www.yonok.ac.th
    วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ http://www.rajapark.ac.th
    วิทยาลัยรัตนบัณฑิต http://www.rbac.ac.th
    วิทยาลัยตาปี http://www.tapee.ac.th
    วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ http://www.northcm.ac.th
    วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ http://www.northbkk.ac.th

สถาบันราชภัฏ
    ราชภัฏเชียงราย http://www.ricr.ac.th
    ราชภัฏเชียงใหม่ http://www.cmri.ac.th
    ราชภัฏลำปาง http://www.rilp.ac.th
    ราชภัฏอุตรดิตถ์ http://www.riu.ac.th
    ราชภัฏกำแพงเพชร http://www.rikp.ac.th
    ราชภัฏนครสวรรค์ http://www.rink.ac.th
    ราชภัฏพิบูลสงคราม http://www.rip.ac.th
    ราชภัฏเพชรบูรณ์ http://www.ripb.ac.th
    ราชภัฏมหาสารคาม http://www.rimhk.ac.th
    ราชภัฏเลย http://www.riloei.ac.th
    ราชภัฏสกลนคร http://www.ris.ac.th
    ราชภัฏอุดรธานี http://www.riudon.ac.th
    ราชภัฏนครราชสีมา http://www.rin.ac.th
    ราชภัฏบุรีรัมย์ http://www.ribr.ac.th
    ราชภัฏสุรินทร์ http://www.risurin.ac.th
    ราชภัฏอุบลราชธานี http://www.riubon.ac.th
    ราชภัฏร้อยเอ็ด http://www.roi-et.ac.th
    ราชภัฏนครพนม http://www.rinkp.ac.th
    ราชภัฏศรีสะเกษ http://www.rissk.ac.th
    ราชภัฏชัยภูมิ http://www.ric.ac.th
    ราชภัฏกาฬสินธุ์ http://www.riks.ac.th
    ราชภัฏราชนครินทร์ http://www.rich.ac.th
    ราชภัฏเทพสตรี http://www.rits.ac.th
    ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา http://www.ripa.ac.th
    ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ http://www.ripw.ac.th
    ราชภัฏรำไพพรรณี http://www.rb.ac.th
    ราชภัฏกาญจนบุรี http://www.rikc.ac.th
    ราชภัฏนครปฐม http://www.rinp.ac.th
    ราชภัฏเพชรบุรี http://www.rajabhat.edu
    ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง http://www.rimc.ac.th
    ราชภัฏนครศรีธรรมราช http://www.rint.ac.th
    ราชภัฏภูเก็ต http://www.ripk.ac.th
    ราชภัฏยะลา http://www.riy.ac.th
    ราชภัฏสงขลา http://www.riska.ac.th
    ราชภัฏสุราษฎร์ธานี http://www.risurat.ac.th
    ราชภัฏจันทรเกษม http://www.chandra.ac.th
    ราชภัฏธนบุรี http://www.rid.ac.th
    ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา http://www.bansomdej.ac.th
    ราชภัฏพระนคร http://www.ripn.ac.th
    ราชภัฏสวนดุสิต http://www.dusit.ac.th
    ราชภัฏสวนสุนันทา http://www.riss.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
    ศูนย์กลางราชมงคล http://www.rit.ac.th
    วิทยาเขตกาฬสินธุ์ http://www.ksc.rit.ac.th
    วิทยาเขตขอนแก่น http://www.kkc.rit.ac.th
    วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ http://www.cpc.rit.ac.th
    วิทยาเขตจันทบุรี http://www.chan.rit.ac.th
    วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ http://www.ckus.rit.ac.th
    วิทยาเขตโชติเวช http://www.chtwc.rit.ac.th
    วิทยาเขตเชียงราย http://www.chrc.rit.ac.th
    วิทยาเขตตาก http://www.tak.rit.ac.th
    วิทยาเขตทักษิณ http://www.thsc.rit.ac.th
    วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ http://www.btc.rit.ac.th
    วิทยาเขตเทเวศร์ http://www.thewes.rit.ac.th
    วิทยาเขตนครพนม http://www.npn.rit.ac.th
    วิทยาเขตนครศรีธรรมราช http://www.nstrc.rit.ac.th
    วิทยาเขตนนทบุรี http://www.non.rit.ac.th
    วิทยาเขตน่าน http://www.nan.rit.ac.th
    วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ http://www.bpc.rit.ac.th
    วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ http://www.bpm.rit.ac.th
    วิทยาเขตปทุมธานี http://www.pathum.rit.ac.th
    วิทยาเขตปราจีนบุรี http://www.pchc.rit.ac.th
    วิทยาเขตปัตตานี http://www.ptnc.rit.ac.th
    วิทยาเขตพณิชยการพระนคร http://www.bcc.rit.ac.th
    วิทยาเขตพิษณุโลก http://www.plc.rit.ac.th
    วิทยาเขตพระนครเหนือ http://www.nbk.rit.ac.th
    วิทยาเขตพระนครใต้ http://www.sbk.rit.ac.th
    วิทยาเขตเพาะช่าง http://www.pohchang.rit.ac.th
    วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ http://www.nec.rit.ac.th
    วิทยาเขตภาคพายัพ http://www.north.rit.ac.th
    วิทยาเขตภาคใต้ http://www.south.rit.ac.th
    วิทยาเขตลำปาง http://www.lpc.rit.ac.th
    วิทยาเขตวังไกลกังวล http://www.kkw.rit.ac.th
    วิทยาเขตศาลายา http://www.salaya.rit.ac.th
    วิทยาเขตศรีวิชัย http://www.srwcc.rit.ac.th
    วิทยาเขตสกลนคร http://www.skc.rit.ac.th
    วิทยาเขตสุพรรณบุรี http://www.suphan.rit.ac.th
    วิทยาเขตสุรินทร์ http://www.surin.rit.ac.th
    วิทยาเขตหนองบัวลำภู http://www.nblpc.rit.ac.th
    วิทยาเขตอยุธยา วาสุกรี http://www.wasukri.rit.ac.th
    วิทยาเขตอยุธยา หันตรา http://www.huntra.rit.ac.th
    วิทยาเขตอุเทนถวาย http://www.uthen.rit.ac.th
    วิทยาเขตอุบลราชธานี http://www.ubc.rit.ac.th


Comments