บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรูู้ศิลปะ
นางสาวนภาพร ชัญญาสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุรัตน์ ประคำ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการ
นายประยุทธ ช่างเกวียน
ครู
นางสาวปางคณา ชำนิประโคน
ครูผู้ช่วย
นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล
ครู
นายณัฐดนัย เงาเกาะ
ครูผู้ช่วย
นายวันเฉลิม สุวรรณวงศ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกัลยวรรธ์ พิมสงเคราะห์
ครูอัตราจ้างComments