สถานศึกษาพอเพียง

วันที่  8  กรกฏาคม  2556  โรงเรียนจักราชวิทยา ได้รับการประเมินการจัดการเรียนการสอนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31  ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง


Comments