บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายกริษณุ ลิ้มศิริอังกูร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเสน่ห์ นวลจันทึก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมจิต สุปัญญเดชา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประภา บุญนิธิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจิตรกร เด่นกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศจี วิเศษ
พนักงานราชการ
นายธีระกุล นนกระโทก
ครูอัตราจ้าง
นาง  ลิ้มศิริอังกูร
อัตราจ้างComments