ตารางแจ้งซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

แสดง 6 รายการ
สถานที่/ห้องรายการขอปรับปรุง/ซ่อมแซมผู้ขอการดำเนินการ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
สถานที่/ห้องรายการขอปรับปรุง/ซ่อมแซมผู้ขอการดำเนินการ
ห้อง 328 ติดตั้งประตูห้อง 1 บาน  กำลังดำเนินการ 
ห้อง 331 ผ่าเพดานชำรุด  กำลังดำเนินการ 
ห้อง 335 หน้าต่างหลุด 1 บาน  กำลังดำเนินการ 
ห้องหมวดภาษาไทย หน้าต่างชำรุด 1 บาน  กำลังดำเนินการ 
ห้อง 323 กระดานชานอ้อยชำรุด 2 ข้าง  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ห้อง 337 กระดานชานอ้อยชำรุด 2 ข้า1  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
แสดง 6 รายการ
Comments