ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนจักราชวิทยา
นายโกเมศ หอยมุกข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา
นายวินัย ศรีจันทึก

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายศักดิ์ดา คำโส
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน
นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์

องผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
Comments