บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางปาริชาติ เนตรทองหลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศรีนวล เช่นพิมาย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมเกียรติ์ เหลียวประภากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบุญเรือง นวลใส
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมศรี ตวยกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชลิดา กรวยทอง
ครูชำนาญการ
นางสาวอัจฉรา เผ่าจินดา
ครูชำนาญการ
นางสาวจิรนันท์ พรหมลิ
ครู
นางสาวนุชจรี ชวนขุนทด 
ครู
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญลา
ครู
นางสาวลักษณา สาหร่ายกลาง
ครู
นางสาวปรัศนีย์ สอสูงเนิน
ครู
นางสาวปนุศรา เฉียดไธสง
ครูผู้ช่วย
นายธนาธิป พันธุ์โหมด
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุกัญญา สุนทร
ครู
นางสาวทิพย์ชนก บัวเปีย
ครู
นางสาวปิยรส ลาภารัตน์
ครูผู้ช่วย
นายอภัย ดวงคำ
ครูผู้ช่วย
นางปาจรีย์ ป่วงกระโทก
ครูผู้ช่วย
นายชาตรี ศรีพาฮาด
พนักงานราชการ
นายธีรพงษ์ พรมพุ้ย
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเบจมาศ กรไธสง
ครูอัตราจ้าง
Comments