การจัดการความรู้

ผลงานทางวิชาการ

เผบแพร่ผลงานทางวิชการ

บทคัดย่อ : รายงานผลการประเมินเชิงระบบ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนจักราชวิทยา

นายธนากร เตโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ : การประเมินโครงการพัฒนาการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยาโดยใช้รูปแบบ CIPP Model

นายศักดิ์ดา คำโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ : การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ทีมงานเป็นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา

นายศักดิ์ดา คำโส รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา