ตราสัญลักษณ์

ตราโรงเรียน เครื่องหมายพระมหาพิชัยมงกุฏเปล่งรัศมีครอบอักษร จ.ว.

ความหมาย โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยม /2524ทุกคนต้องรักษาเกียรติประวัติ

คุณความดีไว้ตลอดไปในสมกับได้รับพระราช ทานพระมหากรุณาธิคุณ