ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนจักราชวิทยา

ตราโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

           ชื่อโรงเรียนจักราชวิทยา  ตั้งอยู่ที่เลขที่  28  ถนนเทศบาล 9  ตำบลจักราช  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30230   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศัพท์ 0-4439-9167  โทรสาร 0-4439-9200 E-Mail:  jakkaratvitthaya@obec.go.th,webmaster@jv.ac.th Website: www.jv.ac.th   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่  44 ไร่  1 งาน  17  ตารางวา   เขตพื้นที่บริการ  ประกอบด้วย98  หมู่บ้าน  8  ตำบล  ได้แก่  ตำบลจักราช  ตำบลหนองขาม  ตำบลคลองเมือง  ตำบลสีสุก  
ตำบลทองหลาง  ตำบลหนองพลวง  ตำบลศรีละกอ  ตำบลหินโคน  และเทศบาลจักราช
 

สีประจำโรงเรียน 

"แดง-ขาว"
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ  เสียสละ
สีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์ สุจริต

 
คติธรรม
"นตถิ ปัญญา สมา อาภา" (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
 
คำขวัญ 
"มานะดี  มีวินัย  ใจอดทน"
 
วิสัยทัศน์
"ภายในปี 2564 โรงเรียนจักราชวิทยาเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม มุุ่งสู่สากล"
 
ค่านิยม
“ร่วมใจ  ใฝ่รู้  คู่คุณธรรม”
 
วัฒนธรรมองค์กร
“สามัคคี  ผูกพัน  ฉันท์พี่น้อง”
 
อัตลักษณ์ 
"ใฝ่เรียนรู้"
 
เอกลักษณ์
"ยิ้ม ไหว้ ทักทาย"

 

 พันธกิจ
     1. จัดหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     2. สร้างแห่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
     3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ
     4. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้แก่นักเรียนมีคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     5. พัฒนาระบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
     6. ส่งเสริม สร้างภาคีเครือข่ายปกครอง ชุมชน
     7. นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

เป้าหมาย
     1. มีหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     2. มีแหล่งเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัยมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
     3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถเป็นแบบอย่างได้
     4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมค่านิยม 12 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     5. มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
     6. มีภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน
     7. มีระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

นโยบายและจุดเน้น
     1. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
     2. ส่งเสริมผู้เรียนในการคิดวิเคราะห์ผ่านกิกรรมโครงงาน
     3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

58 Veiws 20 April 2020