สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 8-11 มกราคม 2567 โรงเรียนจักราชวิทยาได้ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยนางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ได้มอบหมายให้ นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูฝ่ายบริหารโรงเรียนจักราชวิทยา ติดตามดูแล ความเรียบร้อย และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบทุกระดับชั้น ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

Post views 189
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 มกราคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ