กลุ่มบริหารงานบุคคล >> งานสารสนเทศ

 

ประกาศโรงเรียนจักราชวิทยา

>>แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ 2565


เอกสารดาวน์โหลดเกี่ยวกับวิทยฐานะ

>>แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปี 2565

>>ปกรายงาน PA ประจำปีงบประมาณ 2566

>>บันทึกข้อความขอรับการประเมิน ว21+PA

>>แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9 (PA)

>>เอกสารแนบแบบคำขอ ตาม ว 9/2564 ข้อ 9.1.1 และ 9.2.1

>>เอกสารแนบเอกสารแนบแบบคำขอ ตาม ว 9/2564 ข้อ 9.

>>ประเด็นคำถาม/คำตอบ(PA)

>> อภิปราย ข้อค้นพบ กรณีศึกษา(PA)


แบบฟอร์มต่างๆ 

1. ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
2. บันทึกข้อความ ชี้แจงมาสาย
3. บันทึกข้อความ ชี้แจงไม่สแกนนิ้วมือกลับ
4. ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
5. ใบลา
6. บันทึกข้อความ.ขออนุญาติเปลี่ยนเวร


รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR)

>>ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล(SAR) ปีการศึกษา 2565