กลุ่มงานบริหารวิชาการ >> งานสารสนเทศ

ประกาศ

>> ค่าเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนจักราชวิทยา 2564 New
>> ค่าเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนจักราชวิทยา 2563

>> ปฏิทินปฏิบัติงาน โรงเรียนจักราชวิทยา ปีการศึกษา 2564
>> ระบบบันทึกผลงานโรงเรียนจักราชวิทยา New

>> ลงทะเบียนรับเกียรติบัตรอบรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร New

>> ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร New

>> ดาวน์โหลดผลการสอบ Onet New


ดาวน์โหลด

>> ดาวโหลดโปรแกรม Bookmark

>> เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ.ศรีสะเกษ


แบบฟอร์ม เอกสารวิชาการ

แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์ม ประมวลผลรายวิชา
แบบฟอร์ม วิจัยในชั้นเรียน
ลิ้งค์ส่งงานวิจัย 

บันทึกข้อความ แบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)
แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้ (ปรับปรุง 2/2566)

บันทึกแจ้งการขาดเรียน 


คำสั่งสอน

คำสั่งสอน 1/2564

คำสั่งสอน 2/2563