ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจักราชวิทยา เรื่อง รูปแบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

1568 Views 5 August 2021