กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศิริรัตน์ โชติกลางครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอุทัย วงณรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประสิทธิ์ ภูมิทน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมนัส วรสีหะ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เล็งกลาง
ครู

นางปองกมล พันธ์อาทิตย์
ครู

นางฑิติพร สร้างนา
ครู

นางสาวรุจิรา เทพสาร
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุญญิสา ปุณณรัตนกุล
ครูผู้ช่วย

นายธีรวัฒน์ สุขศรีพะเนาว์
อัตราจ้าง