กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศิริรัตน์ โชติกลางครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอุทัย วงณรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประสิทธิ์ ภูมิทน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศรัญญา พะนุมรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมนัส วรสีหะ
ครู

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เล็งกลาง
ครู

นางปองกมล พันธ์อาทิตย์
ครูผู้ช่วย

นางฑิติพร สร้างนา
ครูผู้ช่วย

นายธีรพงษ์ จารุไชย
ครูผู้ช่วย

นายธีรวัฒน์ สุขศรีพะเนาว์
อัตราจ้าง