กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางศิริรัตน์ โชติกลางครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอุทัย วงณรา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประสิทธิ์ ภูมิทน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายมนัส วรสีหะ
ครู

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เล็งกลาง
ครู

นางปองกมล พันธ์อาทิตย์
ครู

นางฑิติพร สร้างนา
ครู

นางสาวรุจิรา สารเทพ
ครูผู้ช่วย

นายธีรวัฒน์ สุขศรีพะเนาว์
อัตราจ้าง