กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวาสนา กุนอกครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาทิพย์ ถือความสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธณัฐตา ราษฎร์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกุสุมา กุนหนองแดง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรัญญา อะทอยรัมย์
ครูชำนาญการ

นางสาวอัญญาลักษณ์ ทินกระโทก
ครูชำนาญการ

นายสถิต ถูระพี
ครูชำนาญการ

นายเชษฐ์ รักกลาง
ครูชำนาญการ

นายสรรญ์ มากทรัพย์
ครู

นางสาวประภัสสร เพชรสุ่ม
ครู

นางสาวฉัตรสุดา ยายพิมพ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุวรินทร์ สามารถ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรกนก ร้อยอำแพง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลรัตน์ สิงห์กุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุดมลักษณ์ ตวยกระโทก
อัตราจ้าง