กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวาสนา กุนอกครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาทิพย์ ถือความสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธณัฐตา ราษฎร์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกุสุมา กุนหนองแดง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสถิต ถูระพี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรัญญา อะทอยรัมย์
ครูชำนาญการ

นางสาวอัญญาลักษณ์ ทินกระโทก
ครูชำนาญการ

นายเชษฐ์ รักกลาง
ครูชำนาญการ

นางสาวประภัสสร เพชรสุ่ม
ครูชำนาญการ

นายสรรญ์ มากทรัพย์
ครู

นางสาวฉัตรสุดา ยายพิมพ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุวรินทร์ สามารถ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรกนก ร้อยอำแพง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลรัตน์ สิงห์กุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวพาขวัญ สุมหิรัญ
ครูผู้ช่วย

นายเอกลักษณ์ วรรธนาจิรานนท์
ครูผู้ช่วย