กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐเสฐ โคตรบรรเทาครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายภิรมย์ สุปัญญเดชา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภา คูณขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนี ญาตินิยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐิติรัชช กิจโรจน์สกุล
ครูชำนาญการ

นางสาวดัชนีย์ ถ้ำกระโทก
ครูชำนาญการ

นางจันนิกา ถองกระโทก
ครูชำนาญการ

นางวราภรณ์ เรืองเวชภักดี
ครูชำนาญการ

นางมัสธุรส ผ่องสุข
ครูชำนาญการ

นางสาวนิภาพร คุ้มกลาง
ครู

นางสาวฑิพาพรรณ นุชมี
ครู

นางสาวนัชนันท์ ปลื้มญาติ
ครู

นางสาวภัทรียาภรณ์ จิตรบุญมา
ครู

นางสาวรัตนาวดี พลสำโรง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิกานดา คงคางาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวเวณิกา แก้วเพชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริลักษณ์ เขียวสาคู
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัศวิณีย์ ศาลารักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจงกล พรมโสภา
ครูผู้ช่วย

นายอัคเรศ ศรัณย์ธรรมกุล
ครูผู้ช่วย

นางกัญญา เครื่องกลาง
อัตราจ้าง