กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนัชนันท์ ปลื้มญาติครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐเสฐ โคตรบรรเทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภา คูณขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันนิกา ถองกระโทก
ครูชำนาญการ

นางสาวนิภาพร คุ้มกลาง
ครูชำนาญการ

นางสาวฑิพาพรรณ นุชมี
ครูชำนาญการ

นางสาวชณัญกาญจน์ สนธิพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสาววิกานดา คงคางาม
ครู

นางสาวศิริลักษณ์ เขียวสาคู
ครู

นางสาวอัศวิณีย์ ศาลารักษ์
ครู

นางสาวจงกล พรมโสภา
ครู

นายอัคเรศ ศรัณย์ธรรมกุล
ครู

นายอภิสิทธิ์ ขันนอก
ครู

นางสาวนุชสรา บ่าพิมาย
ครู

นายชนวีร์ ขันติวงษ์
ครู

นางสาวกิรดา คำตา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญารัตน์ ชมไชยรัตน์
ครูผู้ช่วย