กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนัชนันท์ ปลื้มญาติครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐเสฐ โคตรบรรเทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภา คูณขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันนิกา ถองกระโทก
ครูชำนาญการ

นางสาวนิภาพร คุ้มกลาง
ครูชำนาญการ

นางสาวชณัญกาญจน์ สนธิพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสาวฑิพาพรรณ นุชมี
ครู

นางสาววิกานดา คงคางาม
ครู

นางสาวเวณิกา แก้วเพชร
ครู

นางสาวศิริลักษณ์ เขียวสาคู
ครู

นางสาวอัศวิณีย์ ศาลารักษ์
ครู

นางสาวจงกล พรมโสภา
ครู

นายอัคเรศ ศรัณย์ธรรมกุล
ครู

นายอภิสิทธิ์ ขันนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชสรา บ่าพิมาย
ครูผู้ช่วย

นายชนวีร์ ขันติวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกิรดา คำตา
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญารัตน์ ชมไชยรัตน์
ครูผู้ช่วย