กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนัชนันท์ ปลื้มญาติครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐเสฐ โคตรบรรเทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภา คูณขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนี ญาตินิยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดัชนีย์ ถ้ำกระโทก
ครูชำนาญการ

นางจันนิกา ถองกระโทก
ครูชำนาญการ

นางสาวนิภาพร คุ้มกลาง
ครูชำนาญการ

นางสาวชณัญกาญจน์ สนธิพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสาวฑิพาพรรณ นุชมี
ครู

นางสาวเวณิกา แก้วเพชร
ครู

นางสาวศิริลักษณ์ เขียวสาคู
ครู

นางสาวรัตนาวดี พลสำโรง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิกานดา คงคางาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัศวิณีย์ ศาลารักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจงกล พรมโสภา
ครูผู้ช่วย

นายอัคเรศ ศรัณย์ธรรมกุล
ครูผู้ช่วย

นายอภิสิทธิ์ ขันนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชสรา บ่าพิมาย
ครูผู้ช่วย

นายชนวีร์ ขันติวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางกัญญา เครื่องกลาง
อัตราจ้าง