กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนัชนันท์ ปลื้มญาติครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายณัฐเสฐ โคตรบรรเทา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภา คูณขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนี ญาตินิยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดัชนีย์ ถ้ำกระโทก
ครูชำนาญการ

นางจันนิกา ถองกระโทก
ครูชำนาญการ

นางสาวชณัญกาญจน์ สนธิพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสาวนิภาพร คุ้มกลาง
ครู

นางสาวฑิพาพรรณ นุชมี
ครู

นางสาวรัตนาวดี พลสำโรง
ครูผู้ช่วย

นางสาววิกานดา คงคางาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวเวณิกา แก้วเพชร
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริลักษณ์ เขียวสาคู
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัศวิณีย์ ศาลารักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจงกล พรมโสภา
ครูผู้ช่วย

นายอัคเรศ ศรัณย์ธรรมกุล
ครูผู้ช่วย

นายอภิสิทธิ์ ขันนอก
ครูผู้ช่วย

นางกัญญา เครื่องกลาง
อัตราจ้าง