กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรรณวไล จันทาบครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปราณี พิศุทธิสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพียงพร ทองภูบาล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิภาวรรณ ภูมิทน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนวรรณ จุโฑปะมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนี ฆารเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ ศรีสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางน้องนุช บุญจันทร์
ครูชำนาญการ

นางดวงพร วรสีหะ
ครู

นางสาวรัตนา โพธิ์งาม
ครู

นางสาวพิจิตรา หัตถกิจ
ครู