กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรรณวไล จันทาบครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปราณี พิศุทธิสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิภาวรรณ ภูมิทน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนี ฆารเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ ศรีสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางน้องนุช บุญจันทร์
ครูชำนาญการ

นางดวงพร วรสีหะ
ครู

นางสาวพิจิตรา หัตถกิจ
ครู