กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวรรณวไล จันทาบครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวปราณี พิศุทธิสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิภาวรรณ ภูมิทน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางน้องนุช บุญจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัศนี ฆารเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงพร วรสีหะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์ ศรีสันต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิจิตรา หัตถกิจ
ครูชำนาญการ

นางสาวยุวดี โพธามาตย์
ครูชำนาญการ

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ไตรพรม
ครู

นางสาวบุณยวีร์ การชงัด
ครูผู้ช่วย