กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปาริชาติ เนตรทองหลางครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมศรี ตวยกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีนวล เช่นพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชลิดา เขียวปาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรนันท์ พรหมลิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนุชจรี ชวนขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นาวสาวสุกัญญา สุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวินัย หนุนกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์ชนก บัวเปีย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัจฉรา เผ่าจินดา
ครูชำนาญการ

นางสาวปรัศนีย์ สอสูงเนิน
ครูชำนาญการ

นางสาวลักขณา สาหร่ายกลาง
ครูชำนาญการ

นายธนาธิป พันธุ์โหมด
ครูชำนาญการ

นายอภัย ดวงคำ
ครูชำนาญการ

นางสาวปาจรีย์ ป่วงกระโทก
ครูชำนาญการ

นางปาริทัศน์ นิลยอง
ครูชำนาญการ

นายธัญพิสิทฐ์ อ่อนศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวสุดากาญจน์ รัตนสุข
ครูชำนาญการ

นางสาวนาตยา ปุริโต
ครูชำนาญการ

นางสาวนิสากร สหัสสุขมั่นคง
ครู

นายนพรุจ แก่นกระโทก
ครู

นางนิรชา วรสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

นายนันทวัฒน์ กล้ารบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัทธมน เฝ้ากระโทก
ครูผู้ช่วย