กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปาริชาติ เนตรทองหลางครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมศรี ตวยกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีนวล เช่นพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชลิดา เขียวปาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชีวิน เอื้อมเก็บ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวินัย หนุนกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์ชนก บัวเปีย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรนันท์ พรหมลิ
ครูชำนาญการ

นางสาวนุชจรี ชวนขุนทด
ครูชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา เผ่าจินดา
ครูชำนาญการ

นาวสาวสุกัญญา สุนทร
ครูชำนาญการ

นายสุรวุฒิ ซอกรัมย์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุธินันท์ เลิศนา
ครูชำนาญการ

นางสาวปรัศนีย์ สอสูงเนิน
ครู

นางสาวปนุศรา เฉียดไธสง
ครู

นางสาวลักขณา สาหร่ายกลาง
ครู

นายธนาธิป พันธุ์โหมด
ครู

นางสาวปิยรส ลาภารัตน์
ครู

นายอภัย ดวงคำ
ครู

นางสาวปาจรีย์ ป่วงกระโทก
ครู

นางปาริทัศน์ นิลยอง
ครู

นายธัญพิสิทฐ์ อ่อนศรี
ครู

นางสาวอารียา ช้อนทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิสากร สหัสสุขมั่นคง
ครูผู้ช่วย