กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปาริชาติ เนตรทองหลางครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมศรี ตวยกระโทก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีนวล เช่นพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชลิดา เขียวปาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายชีวิน เอื้อมเก็บ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์ชนก บัวเปีย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรนันท์ พรหมลิ
ครูชำนาญการ

นางสาวนุชจรี ชวนขุนทด
ครูชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา เผ่าจินดา
ครูชำนาญการ

นาวสาวสุกัญญา สุนทร
ครูชำนาญการ

นายสุรวุฒิ ซอกรัมย์
ครูชำนาญการ

นางสาวนวลจันทร์ เชื้อพันธ์ุลาน
ครูชำนาญการ

นางสาวสุธินันท์ เลิศนา
ครูชำนาญการ

นายวินัย หนุนกระโทก
ครูชำนาญการ

นางสาวปรัศนีย์ สอสูงเนิน
ครู

นางสาวปนุศรา เฉียดไธสง
ครู

นางสาวลักขณา สาหร่ายกลาง
ครู

นายธนาธิป พันธุ์โหมด
ครู

นางสาวปิยรส ลาภารัตน์
ครู

นายอภัย ดวงคำ
ครู

นางสาวปาจรีย์ ป่วงกระโทก
ครู

นายมณเฑียร งามแก้ว
ครู

นางสาวอารียา ช้อนทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิสากร สหัสสุขมั่นคง
ครูผู้ช่วย

นายธีรพงษ์ พรมพุ้ย
อัตราจ้าง

นางสาวเบญจมาศ กรไธสง
อัตราจ้าง

นางสาวอัญชลิกา ชาญสัมพันธ์
อัตราจ้าง