กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประยุทธ ช่างเกวียนครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สิบเอกนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล
ครูชำนาญการ

นายณัฎฐกิจจา อัครภาคินพงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวปางคณา ชำนิประโคน
ครู

นายณัฐดนัย เงาเกาะ
ครู

นายชโยดม ประภาสโนบล
ครู

นายพูนสวัสดิ์ สุคนธพงศ์
ครูผู้ช่วย