กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

จ่าสิบตรีนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประยุทธ ช่างเกวียน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐดนัย เงาเกาะ
ครูชำนาญการ

นางสาวปางคณา ชำนิประโคน
ครู

นายชโยดม ประภาสโนบล
ครู

นายพูนสวัสดิ์ สุคนธพงศ์
ครู

นางสาวจุฑาทิพย์ ภูต้อม
ครู

นายอำนาจ จันที
ครูผู้ช่วย

นายนราธิป จันดาแพง
ครูผู้ช่วย