กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางโสภา ลำพูนครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวิไลรัตน์ พงษ์ภาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรำไพ พกกลาง
ครูชำนาญการ

นางสุกานดา เตโพธิ์
ครูชำนาญการ

นางสาววิณารัตน์ สงวนจะบก
ครู

นางสาวปิลันธนา แปลกจังหรีด
ครู

นางสาวจารุวรรณ บุตรเจริญ
ครู

นางสาวชลดา ใช้ช้าง
ครู

นายอนันต์ ทิพย์โอสถ
ครู

นางสาวกาญจนา แสนมี
ครู

นางสาวปาณิสรา กาญจนชัยโชติ
ครู

นายจิรวัฒน์ ทวนท้าว
ครู

นางสาวหนูกาญจน์ โลนไธสง
ครู

นางสายใจ คำหาญพล
พนักงานราชการ

นางสาวสุพัสรา รินทา
อัตราจ้าง