กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุกานดา เตโพธิ์ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางโสภา ลำพูน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลรัตน์ พงษ์ภาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรำไพ พกกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิณารัตน์ สงวนจะบก
ครูชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ บุตรเจริญ
ครูชำนาญการ

นางสาวชลดา ใช้ช้าง
ครูชำนาญการ

นางสาวกาญจนา แสนมี
ครูชำนาญการ

นางสาวปาณิสรา กาญจนชัยโชติ
ครูชำนาญการ

นางสาวหนูกาญจน์ โลนไธสง
ครูชำนาญการ

นางสาวยุวรี จีนทองหลาง
ครูชำนาญการ

นางวราวรรณ สุดทองหลาง
ครูชำนาญการ

นางจีรวรรณ ประคำ
ครูชำนาญการ

นางอภิญญา ลาภรัตน์
ครูชำนาญการ

นางสาวภรณ์มนัส ชั้นกลาง
ครู

นางสาวจีฬารัตน์ ทองสุ
ครูผู้ช่วย