กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุกานดา เตโพธิ์ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวิไลรัตน์ พงษ์ภาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางโสภา ลำพูน
ครูชำนาญการ

นางสาวรำไพ พกกลาง
ครูชำนาญการ

นางสาววิณารัตน์ สงวนจะบก
ครูชำนาญการ

นางสาวจารุวรรณ บุตรเจริญ
ครู

นางสาวชลดา ใช้ช้าง
ครู

นางสาวกาญจนา แสนมี
ครู

นางสาวปาณิสรา กาญจนชัยโชติ
ครู

นายจิรวัฒน์ ทวนท้าว
ครู

นางสาวหนูกาญจน์ โลนไธสง
ครู

นางสาวยุวรี จีนทองหลาง
ครู

นางวราวรรณ สุดทองหลาง
ครู

นางสาวจีฬารัตน์ ทองสุ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัสรา รินทา
อัตราจ้าง