กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจิตกร เด่นกลางครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางประภา บุญนิธิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกริษณุ ลิ้มศิริอังกูร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวรรณา ทับชัย
ครู

นายไอศูรย์ อัตตโนคติ
ครูผู้ช่วย

นางศจี วิเศษ
พนักงานราชการ

นายธีระกุล นนกระโทก
อัตราจ้าง

นางผกามาศ ลิ้มศิริอังกูร
อัตราจ้าง