กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจิตกร เด่นกลางครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางประภา บุญนิธิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกริษณุ ลิ้มศิริอังกูร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวรรณา ทัพชัย
ครูชำนาญการ

นายไอศูรย์ อัตตโนคติ
ครู

นางสาวณัฐนันท์ งามลาภ
ครูผู้ช่วย

นายพิพัฒน์พล จิตพิมาย
ครูผู้ช่วย

นางศจี วิเศษ
พนักงานราชการ

นายธีระกุล นนกระโทก
อัตราจ้าง

นางผกามาศ ลิ้มศิริอังกูร
อัตราจ้าง