กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายนิติพงศ์ เที่ยงตรงครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางประภา บุญนิธิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกริษณุ ลิ้มศิริอังกูร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจิตกร เด่นกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวรรณา ทับชัย
ครู

นายปกรณ์วิชญ์ เสนาะ
ครูผู้ช่วย

นายไอศูรย์ อัตตโนคติ
ครูผู้ช่วย

นางศจี วิเศษ
พนักงานราชการ

นายธีระกุล นนกระโทก
อัตราจ้าง

นางผกามาศ ลิ้มศิริอังกูร
อัตราจ้าง