กิจกรรมแนะแนว

นางวิศณี ชนะวงศ์ครูชำนาญการ
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นางสาวสรัญญา ยางนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยะนันท์ เหมือนเหลา
ครูผู้ช่วย