ข้อมูลพื้นฐาน


              ชื่อโรงเรียนจักราชวิทยา  ตั้งอยู่ที่เลขที่  28  ถนนเทศบาล 9  ตำบลจักราช  อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์ 30230   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศัพท์ 0-4439-9167  โทรสาร 0-4439-9200
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่  44 ไร่  1 งาน  17  ตารางวา   เขตพื้นที่บริการ  ประกอบด้วย 98  หมู่บ้าน  8  ตำบล  ได้แก่  ตำบลจักราช  ตำบลหนองขาม  ตำบลคลองเมือง  ตำบลสีสุก  ตำบลทองหลาง  ตำบลหนองพลวง  ตำบลศรีละกอ  ตำบลหินโคน  และเทศบาลจักราช


ประกาศจัดตั้ง 18 พฤษภาคม 2513 ปีการศึกษา 2513  
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
ตราโรงเรียน เครื่องหมายพระมหาพิชัยมงกุฏเปล่งรัศมีครอบอักษร จ.ว.


ความหมาย โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยม /2524ทุกคนต้องรักษาเกียรติประวัติคุณความดีไว้ตลอดไปในสมกับได้รับพระราช ทานพระมหากรุณาธิคุณ
สีประจำโรงเรียน    สีแดง หมายถึง ความกตัญญูู เสียสละ
                          สีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต
คติธรรม นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
คำขวัญ มานะดี มีวินัย ใจอดทน
เนื้อที่ 44 ไร่ 1 17 ตารางวา
วิสัยทัศน์  "โรงเรียนจักราชวิทยา เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของจังหวัดนครราชสีมา ภายในปี 2565"
ค่านิยม  “ร่วมใจ  ใฝ่รู้  คู่คุณธรรม”
วัฒนธรรมองค์กร  “สามัคคี  ผูกพัน  ฉันท์พี่น้อง”
อัตลักษณ์   "ใฝ่เรียนรู้"
เอกลักษณ์  "ยิ้ม ไหว้ ทักทาย"