คณะกรรมการสถานศึกษา

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนจักราชวิทยา
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1 นายวิศิษฐ์ ทรายงาม พ.ศ. 2513 - 2523
2 นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย พ.ศ. 2523 - 2532
3 นายวิจิตร คุรุกิจกำจร พ.ศ. 2532 - 2533
4 นายโกมล ไพโรจน์ พ.ศ. 2533 - 2536
5 นายสุกิจ ชันษา พ.ศ. 2536 - 2541
6 นายถวิล บาทขุนทด พ.ศ. 2541 - 2544
7 นายโสภณ สุรโยธี พ.ศ. 2544 - 2546
8 นายวิรุฬ ประจันเขตต์ พ.ศ. 2546 - 2554
9 นายโกศล พงษ์พงพานิช พ.ศ. 2554 - 2556
10 นายเอกฉัตร จอดนอก พ.ศ. 2556 - 2558
11 นายโกเมศ หอยมุกย์ พศ. 2558 - 2560
12 นายพงษ์มิตร สิทธินอก พ.ศ. 2558 - 2559
13 นายสุพล จอกทอง พ.ศ. 2562 - 2563
14 นายนิสทธิ์ ส่งสุข พ.ศ. 2563 - 2566
15 นางณัชชา ศรีแสนปาง พ.ศ. 2566 - จนถึงปัจจุบัน