กิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์

วันที่ 19 มกราคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาประยุกต์ ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของโรงเรียนและมีความตระหนักถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ณ โดม 42 ปีอนุสรณ์ และโดม 47 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 293
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 24 มกราคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ