ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ รองผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมินดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

Post views 113
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 27 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ