กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานใบประกาศเกียรติคุณโรงเรียนจักราชวิทยา

วันที่ 11 เมษายน 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิต และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561 ถึง 2565 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ในการนี้ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เฝ้าฯ รับเสด็จฯ และรับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนจักราชวิทยาเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Post views 542
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 เมษายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ