ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มงานและครูที่ปรึกษาระดับชั้นม.3 และ ม.4 พบผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นโยบายจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจักราชวิทยา รายงานผลการเรียน ด้านการเรียนและความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และชำระค่าบำรุงการศึกษา พร้อมทั้งได้มีการทำข้อตกลง(MOU) สถานศึกษาสีขาวระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 50 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา

ภาพเพิ่มเติม

Post views 319
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 1 พฤศจิกายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ