เตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนสำหรับการทดสอบจริง โดยดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (1)
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (2)

Post views 201
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 9 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ