ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๒ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

       วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ กลุ่มงานและครูที่ปรึกษาระดับชั้นม.๑ และ ม.๒ พบผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นโยบายจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจักราชวิทยา รายงานผลการเรียน ด้านการเรียนและความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และชำระค่าบำรุงการศึกษา พร้อมทั้งได้มีการทำข้อตกลง(MOU) สถานศึกษาสีขาวระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๕๐ ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา

ภาพเพิ่มเติม 1

ภาพเพิ่มเติม 2

Post views 362
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 29 ตุลาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ