การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย ผอ.รวิภัทร ชัยภัทรธนสร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีผู้รับการประเมิน จำนวน ๕ คน ดังนี้

1. นางสาวพาขวัญ สุมหิรัญ วิชาเอกคณิตศาสตร์

2. นายอภิสิทธิ์ ขันนอก วิชาเอกภาษาอังกฤษ

3. นางสาวอัศวิณีย์ ศาลารักษ์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

4. นางสาวจงกล พรมโสภา วิชาเอกภาษาอังกฤษ

5. นายอัคเรศ ศรัณย์ธรรมกุล วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 ณ ห้องประชุมกระโดนทอง

ภาพ: ครูชลดา ใช้ช้าง/ครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา

Post views 845
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 30 มิถุนายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ