มอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ ให้กับนักเรียน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร มอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ ให้กับนักเรียน
- งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ได้นำตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำนักเรียนบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีสถานศึกษา ๑๔ แห่ง นักศึกษาวิชาทหารจำนวน ๑๑๔ นาย เข้ารับการอบรม ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจักราชวิทยาได้ผ่านการอบรมจำนวน ๖ นาย และได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีลักษณะทางทหารดีเด่น ตามโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมนักศึกษาวิชาทหาร" จำนวน ๑ นาย รายชื่อดังต่อไปนี้
๑) นักศึกษาวิชาทหาร ณัฐกิตติ์ แก้วบุญ
๒) นักศึกษาวิชาทหาร รัฐภูมิ นุ่นปิ่นปักษ์
๓) นักศึกษาวิชาทหารหญิง ธารารัตน์ ปานนอก
๔) นักศึกษาวิชาทหาร ศิริชัย มะโนบาล
๕) นักศึกษาวิชาทหาร ไรวิน ลือทองหลาง
๖) นักศึกษาวิชาทหารหญิง วรางคณา บุตรศรีภูมิ


นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีลักษณะทางทหารดีเด่น ตามโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมนักศึกษาวิชาทหาร" คือ นักศึกษาวิชาทหารหญิง ธารารัตน์ ปานนอก

- ตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารที่ประกวดจัดทำคลิปวิดีทัศน์ 
กิจกรรมเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข 
จัดขึ้นโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนครราชสีมา และได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 5,000 บาท โดยมีครูที่ปรึกษาในการจัดทำคลิปวิดีทัศน์ คือ คุณครูน้องนุช บุญจันทร์ ได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร ธนวัฒน์ สร้อยมาลัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนจักราชวิทยา

Post views 4504
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 13 กรกฎาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ