ประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียน ม.4 รับเงินบำรุงการศึกษา จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567 โรงเรียนจักราชวิทยาได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียน รับเงินบำรุงการศึกษา จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีนางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา ให้การต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่มามอบตัว ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

Post views 136
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 เมษายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ