ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๕ และ ม.๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นม.๕ และม.๖ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ กลุ่มงานและครูที่ปรึกษาระดับชั้นม.๕ และม.๖ พบผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นโยบายจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนจักราชวิทยา รายงานผลการเรียน ด้านการเรียนและความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และชำระค่าบำรุงการศึกษา พร้อมทั้งได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding - MOU) เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนจักราชวิทยากับผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารอเนกประสงค์ ๕๐ ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา

ภาพเพิ่มเติม

Post views 408
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 1 พฤศจิกายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ