งานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 โดยมี ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ภายใต้แนวคิด "ครูสอนดี ศิษย์ดี เรียนดี มีความสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์ ตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา และขอแสดงความยินดีกับ นางธีระนุช ชาวชอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา สกสค. จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567" ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Post views 282
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 16 มกราคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ