การอบรมปฎิบัติการการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

        โรงเรียนจักราชวิทยาได้จัดการอบรมการปฎิบัติการการจัดทำห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับครูผู้สอนเพิ่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนออนไลน์ โดยมี นายนิสิทธิ์ ส่งสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูแกนนำจาก 8 กลุ่มสาระฯ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  โดยมีคณะครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจักราชวิทยาเป็นวิทยากรในการอบรม และหลังจากที่แกนนำครูจาก 8 กลุ่มสาระฯได้ผ่านการอบรมแล้ว ในช่วงวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2563 ก็ได้มีการอบรมขยายผลต่อคณะครูจาก 8 กลุ่มสาระฯ เพื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

คลิกดูภาพท้้งหมด

Post views 1564
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 22 พฤษภาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ