ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายโรงเรียนจักราชวิทยา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อปรึกษาหารือการคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2567 ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายวิสูตร เจริญสันธิ์ ประธานคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทางโรงเรียนจักราชวิทยา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านที่มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องศรีวิกรม์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 351
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 21 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ