อบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor) ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งเป็นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของนักเรียน YC รวมทั้งฝึกทักษะเบื้องต้นในการให้คำปรึกษา ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติการบรรยายโดย นายณธกร บุญศิริภัทรกร นักจิตวิทยาโรงพยาบาลจักราช มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 206 คน ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://drive.google.com/drive/folders/1kTn_9jBfDuFtopt9_UcmO9Jfyd5URLrR

Post views 31
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 5 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ