การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนางานตามข้อตกลงสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนางานตามข้อตกลงสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จักรพงษ์ พร่องพรมราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ ๕๐ ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา 

ภาพเพิ่มเติม

 

Post views 358
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 26 ตุลาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ