สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 23 มีนาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร  หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพม.นครราชสีมา มอบหมายให้ ดร.ณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน รองฯ ผอ.สพม.นครราชสีมา และคณะ ดำเนินการตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการดำเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนจักราชวิทยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 222
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 27 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ